9 Φεβ 2012

Νέο Σχολείο

 
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) – Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Στόχος των Πράξεων, που αφορούν σε ένα αρχικό, μεταβατικό, στάδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου (Σχολείο του 21ου αιώνα), είναι η εφαρμογή βασικών αρχών του Νέου Σχολείου στα υφιστάμενα Δημοτικά Σχολεία και ιδίως στα Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι δύο βασικές αρχές είναι:
1.    Η αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση, όχι μόνο εξοικειώνοντας τα παιδιά με τις τέχνες αλλά και χρησιμοποιώντας τις τέχνες ως διδακτικό εργαλείο με α. την ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας και αξιοποίηση του θεατρικού παιχνιδιού, β. τη διδασκαλία της μουσικής για την ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και για την απόκτηση μουσικής παιδείας στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος γ. την ανάδειξη της δυναμικής των εικαστικών για την καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών αλλά και για την γνωστική διαδικασία.
2.    Η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ) με την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.  στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στις οποίες φοιτούν μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαποί, μετανάστες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες).
Για την ενίσχυση των ανωτέρω παρεμβάσεων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες  δράσεις:
  • Εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και ιδίως των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική και στα Εικαστικά. Συνολικά απασχολήθηκαν 1.748 εκπαιδευτικοί ειδικότητας Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Θεατρικών Σπουδών και Δραματικής Τέχνης και ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δράση το σχολικό έτος 2010-2011. 
  • Εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) κατά το σχολικό έτος 2011-2012 με εκπαιδευτικούς που θα απασχοληθούν στις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και στα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικά Σχολεία) κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Οι Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. δημιουργούνται για την υποστήριξη της ένταξης των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαποί, παλιννοστούντες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες) στο ελληνικό σχολείο με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή και παραμονή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αρχικά, το έτος 2011 προσλήφθηκαν 385 εκπαιδευτικοί και αναμένεται να προσληφθούν το 2012 επιπλέον 115 εκπαιδευτικοί.
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των συντελεστών υλοποίησης των Πράξεων. Συγκροτήθηκε Ομάδα Αξιολόγησης, η οποία αφού διενέργησε έρευνα πεδίου μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα, προχώρησε στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την εφαρμογή των Πράξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου