22 Απρ 2015

Αριθμός ασφαλιστηρίου

Ο αριθμός ασφαλιστηρίου Συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης με το οποίο καλύπτονται οι μαθητές της Στ΄ τάξης του σχολείου μας που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων είναι 20009735/20009213.

Πρακτικό Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη Νάουσα της Πάρου και στο γραφείο συνεδριάσεων του 12/θ Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου, σήμερα ημέρα Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 14:00, συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 1/26-3-2015 Πράξη του Διευθυντή του σχολείου για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη για την εκδρομή της Στ΄ τάξης στην Αθήνα.
Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων Our Travel (133,00 € ανά μαθητή) και Happy Days Travel (115,00 € ανά μαθητή), επιλέγει ως πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Happy Days Travel.


Ο πρόεδρος
 T.Y. 
Παπάς Βησσαρίων

Τα μέλη
 Ζηνέλης Ιωάννης
 T.Y. 
Καραΐσκου Σοφία
T.Y. 
Κορδονέλη Μαρία
T.Y.