13 Οκτ 2015

Συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/Δράση ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, εγκρίθηκε πρόταση εκπαιδευτικού σχεδίου με τίτλο: «Το περιβάλλον γύρω μας ως πρόκληση και υπευθυνότητα» («Environment surrounding us as a challenge and responsibility») διάρκειας 2 ετών.

Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετέχει ως εταίρος και το Δημοτικό Σχολείο Νάουσας Πάρου μαζί με σχολεία από την Τσεχία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Λετονία, την Κροατία και την Τουρκία. Το συντονιστικό ρόλο ανέλαβε το σχολείο της Τσεχίας.

H κοινοτική επιχορήγηση για τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 26.055 €.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία των παραπάνω χωρών, την ενσωμάτωση καινούριων πρακτικών κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και την αναδιαμόρφωση του διδακτικού περιεχομένου με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από το περιβάλλον, η αδελφοποίηση και αλληλεπίδραση σχολείων της Ευρώπης και η ένταξη νέων μεθόδων διδασκαλίας στα σχολεία που συμμετέχουν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών.

2 Οκτ 2015

Προκήρυξη θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ Νάουσα, 2-10-2015
    Αρ. πρωτ.: 1041ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΟ Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου, έχοντας υπόψη:

 1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 57/Α/23-3-1999).
 2. Την παρ. 45 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/Α/14-3-2000).
 3. Την με αρ.  2515/5/13-στ'/15-9-1997 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 839/Β/19-9-97) και την αρ. 2515/5/13ο/16-10-1997 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 967/ Β//29-10-1997).
 4. Την με αρ. 32634/28-9-2000 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1240/Β/11-10-2000).
 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
 
Προκηρύσσει
την πλήρωση της θέσης εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου, σύμφωνα με τα παρακάτω:
 
 1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-16, δηλαδή από την ημέρα σύναψης της σχετικής σύμβασής μέχρι 15 1ουνίου 2016.
 2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
 3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
 • Από τις 7:50 μέχρι τις 8:20 το πρωί
 • Από τις 13:50 μέχρι τις 14:20 το μεσημέρι.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
 1. Στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του.
 2. Ο εθελοντής Σχολικός Τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
 3. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 8-10-2015, στις 13:30, στη διεύθυνση του σχολείου:
 1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του σχολείου και στο τηλέφωνο 2284051208.
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 
 
 
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΠΑΣ